Info

Builder: Changxingdao-Jiangnan
Launched: 28 December 2015
Status: Sea Trials