Info

Builder: Sudostroitel'noye Obyedineniye 'Almaz' Petrovskiy SY
Transferred: 3 July 1992
Status: In Service