Index of Ships - X

Ships

Name Pennant Country Type Class Launched Status
Xi'an 153 DDG Luyang II (Type 052C) 16 Jun 2012 In Service
Xiamen 515 FF Jianghu I (Type 053H) 27 Oct 1975 Stricken
Xiamen 154 DDG Luyang III (Type 052D) 30 Dec 2014 In Service
Xian 106 DDG Luda Static Training Vessel
Xiangshan 801 MSC Wusao (Type 082) In Service
Xiangtan 556 FF Jianghu II (Type 053H1) Transferred
Xiangtan 531 FFG Jiangkai II (Type 054A) 20 Mar 2015 In Service
Xiangyang 567 FF Jiangwei II (Type 053H3) 1 Aug 2001 In Service
Xinghua 689 PB Hainan (Type 037) Stricken
Xinhui 775 PTG Houjian (Type 037-II) Status Unknown
Xining 108 DDG Luda Stricken
Xining 117 DDG Luyang III (Type 052D) 26 Aug 2014 In Service
Xinyang 501 FFL Jiangdao (Type 056) 1 May 2014 In Service
Xuchang 536 FFG Jiangkai II (Type 054A) 30 May 2016 In Service
Xuefengshan 935 LST Yuting II (Type 072III) In Service
Xueshan 948 LSM Yudeng (Type 073-III) In Service
Xuzhou 530 FFG Jiangkai II (Type 054A) 30 Sep 2006 In Service